Badania i pomiary

W oparciu o wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanych pracowników oferujemy wykonanie pomiarów: 

 • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery z instalacji energetycznych oraz technologicznych,
 • imisji zanieczyszczeń pyłowych w środowisku,
 • skuteczności działania urządzeń technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji (emisja hałasu, emisja substancji do powietrza).

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wykonywane są:

 • zgodnie z metodykami referencyjnymi wykonywania pomiarów emisji do powietrza określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz.U.2023.1706),
 • zgodnie z Polskimi Normami,
 • urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.

Pomiary imisji zanieczyszczeń pyłowych w środowisku wykonywane są przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej oraz poborników stacjonarnych. Poborniki pyłu wyposażone są w próbkujące głowice pomiarowe PM10 (lub PM2,5) służące do wyodrębnienia frakcji pyłu na pojedynczym filtrze pomiarowym o średnicy 47 mm (zgodnie z normą PN-EN 12341:2014-07 „Powietrze atmosferyczne – Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego”) oraz automatyczne zmieniacze umożliwiające bezobsługowy pobór prób pyłu kolejno na 16 filtrów pomiarowych. Głowica zapewnia wymagany normą przepływ 2,3 m³/h. Poborniki posiadają wbudowane moduły GSM do informowania o stanie pracy poprzez wysyłanie smsów.
Na fotografiach poniżej przedstawiono mobilną stację pomiarową wykorzystywaną podczas sesji pomiarowych wyposażoną w aspirator Charlie HV firmy TCR TECORA oraz aspirator LVS 16 firmy Umwelttechnik MCZ GmbH.

Podczas poboru prób pyłowych prowadzone są również ciągłe pomiary przy pomocy profesjonalnych, automatycznych stacji meteorologicznych Davis Vantage Vue oraz Davis Vantage Pro2. Stacje mierzą i zapisują w pamięci loggera następujące parametry: temperaturę powietrza, wilgotność względną powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opad deszczu oraz kierunek i prędkość wiatru.


Wykonujemy również pomiary stężenia pyłu całkowitego w powietrzu. Do poboru prób stosowane są wysokoprzepływowe aspiratory typu Staplex. W zależności od potrzeb analitycznych stosujemy filtry szklane lub celulozowe.


Pobory prób gazowych i pyłowych ze strumienia gazów odlotowych, pomiary emisji zanieczyszczeń energetycznych, pomiary imisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym oraz pomiary hałasu od instalacji przemysłowych objęte są akredytacją laboratorium badawczego nr AB 1058 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Od początku swojej działalności Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN związało się z problematyką górnictwa odkrywkowego i energetyki węglowej poprzez ścisłą współpracę (trwającą od 1989 roku nieprzerwanie po dziś dzień) z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów i Elektrownią Turów w Bogatyni. W konsekwencji pozwoliło to firmie na osiągnięcie wysokiej specjalizacji w zakresie szeregu prac badawczych, studialnych i projektowych dotyczących oddziaływania na środowisko tych rodzajów działalności przemysłowej. Prace wykonane dla branży górnictwa odkrywkowego obejmują między innymi:

 • określenie stężenia zapylenia w otoczeniu zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego,
 • określenie składu chemicznego aerozolu atmosferycznego w otoczeniu zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego,
 • określenie głównych kategorii źródeł emisji pyłu oddziałujących na badany obszar,
 • określenie udziału zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego w całkowitym zapyleniu otoczenia,
 • ustalanie emisji pyłu z tych źródeł do sprawozdań PRTR,
 • projektowanie sieci pomiarowych oraz prowadzenie monitoringu poziomu i jakości wód wgłębnych i powierzchniowych, jakości powietrza, oddziaływania źródeł hałasu.