Pozwolenia zintegrowane

Wraz z ustawą Prawo ochrony środowiska (POŚ) z dnia 21 kwietnia 2001 roku pojawiło się pojęcie pozwolenia zintegrowanego.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego?
Obowiązkiem tym zostały objęte instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku – Dz.U.2014.1169). Obowiązek ten dotyczy następujących branż:

  • wytwarzanie energii i paliw,
  • produkcja i obróbka metali,
  • przemysł mineralny,
  • przemysł chemiczny,
  • gospodarka odpadami,
  • inne specyficzne gałęzie w tym branża spożywcza i przemysł papierniczy.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4) jest to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. Best Available Techniques – BAT). Ta decyzja administracyjna stanowi de facto swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, gdyż ustawa POŚ w art. 365 nakazuje wstrzymanie funkcjonowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia.

Wejście na strony
IPPC Polska
Sewilskie biuro IPPCB