Informacje KRS

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000039472
REGON: 008043196
NIP: 897-001-27-52

Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 51 000 zł

Konto: Santander Bank Polska S.A. nr 47 1090 2503 0000 0001 1964 2017